Zarząd LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  0000707323,  której  akta  rejestrowe 

przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 395 KSH i art. 399 § 1 KSH zwołuje w trybie  art.  402 1 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10  lipca 2019  roku,  na  godz.  10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Obornickiej 330 w Poznaniu. Dzień rejestracji uczestników w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406 1 Kodeksu spółek handlowych, przypada na dzień 24 czerwca 2019 r. (tzw. record date).

Adres do korespondencji pocztowej Spółki:

ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań

Adres poczty elektronicznej Spółki:

[email protected]

Adres strony internetowej Spółki:

www.legimi.pl

Nr tel.: + 48 22307 65 40

  1. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 10 lipca 2019 r. - do pobrania.
  2. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki LEGIMI Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 10 lipca 2019 r. - do pobrania w wersji edytowalnej i PDF
  3. Zwołanie ZWZA Legimi S.A. oraz treści proponowanych uchwał - do pobrania
  4. Sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową, sprawozdaniem zarządu oraz opinią z badania przez biegłego rewidenta udostępnione zostały 3.06.2019 pod tym adresem.