Zarząd Legimi S.A. publikuje 

- Sprawozdanie Finansowe za rok 2017

- Sprawozdanie Zarządu za rok 2017

- Raport z badania sprawozdania finansowego przez Biegłego Rewidenta