Sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta.